אין האשה עולה מטומאתה ברחיצה במרחץ. ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם, עדיין היא בטומאתה וחייבים עליה כרת, עד שתטבול כל גופה בבת אחת במי מקווה או מעיין שיש בהם ארבעים סאה.

שולחן ערוך - יורה דעה, סימן רא', סעיף א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך